Verlof & verzuim

Verlof

Voor het vrij vragen en voor bijzonder verlof zijn er formulieren.

Arts- of specialistenbezoek

Voor het vrij vragen voor arts- of specialistenbezoek moeten ouders/verzorgers een formulier invullen. Dit formulier dient voor het verlof te worden ingeleverd bij de leerlingcoördinator van het betreffende leerjaar. Het formulier staat onder downloads en kunt u ook hier downloaden.

Bijzonder verlof

In sommige situaties is het mogelijk om bijzonder verlof aan te vragen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Een toelichting op dit bijzonder verlof, de voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u ook vinden onder het kopje downloads en kunt u hier downloaden.

Verzuim

Verzuim

Het verzuimprotocol van Plein Joure is hier te lezen. Het beleid beschrijft de wijze waarop de school handelt in geval van verzuim. Onder verzuim verstaat de school geoorloofd verzuim (ziek, bezoek arts, specialist etc.) en ongeoorloofd verzuim (te laat komen, spijbelen, afwezigheid zonder geldige reden etc.).

Ongeoorloofd verzuim  

Als uw kind zonder geldige reden afwezig is, wordt dit gezien als ‘ongeoorloofd verzuim’. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden via het landelijke, digitale Verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar beslist of een proces-verbaal wordt opgemaakt. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het reglement ‘Melding ongeoorloofd verzuim’.