Ondersteuning

Iedere dag begint bij ons op school met de maatwerkzone. In die zone is de ondersteuning geregeld. Ook de coaching is daar onderdeel van.

Organisatie van de ondersteuning

De leerlingondersteuning is bij ons op school geregeld via onderstaande lijnen:

 • Brugklascoördinator & leerlingcoördinator klas 1 & 2 en leerlingcoördinator klas 3 &4
  Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft wordt de ondersteuningscoördinator ingeschakeld. De ondersteuningscoördinatoren zijn ook verantwoordelijk voor het beleid tegen pesten.
Brugklascoördinator 
Mevr. Machteld van der Wal
E mvanderwal@ogmf.nl
Leerlingcoördinator klas 1 & 2
Mevr. Sylvia Dortmundt
E sdortmundt@ogmf.nl 
Leerlingcoördinator klas 3 & 4
Dhr. Piet van der Wal
E pvanderwal@ogmf.nl
 • Ondersteuningscoördinatoren (klas 1 & 2 en klas 3 & 4)
  Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft wordt de ondersteuningscoördinator ingeschakeld. De ondersteuningscoördinatoren zijn ook verantwoordelijk voor het beleid tegen pesten.
Ondersteuningscoördinator klas 1 & 2
Dhr. Sybryn van Wieren
E svanwieren@ogmf.nl
Ondersteuningscoördinator klas 3 & 4
Mevr. Carien Bloema
E cbloema@ogmf.nl
 • Vertrouwenspersonen, intern/extern
  Bij de vertrouwenspersonen kunnen leerlingen terecht met hun problemen, groot of klein. We willen een veilige school zijn voor de leerlingen. Als dit gevoel wordt aangetast, nemen we dat hoog op. Naast de interne vertrouwenspersonen zijn er ook externe vertrouwenspersonen.
Externe vertrouwenspersoon
Mevr. Marjolein de Raad
E m.de.raad@ziggo.nl  T 06 14 42 77 65
 • Anti-pestcoördinatoren (klas 1&2 en 3&4)Plein Joure wil de leerlingen een veilige leeromgeving bieden waarin de waarden van de school zichtbaar zijn in de omgangsvormen. Pesten vinden wij niet kunnen. Zodra er signalen zijn dat dit toch gebeurt, gaat de coach van de klas hiermee aan de slag.Ons anti-pestprotocol (te vinden onder Plein Praktisch/downloads) beschrijft hoe wij preventief en actief handelen met betrekking tot pesten. De anti-pestcoördinator voor leerjaar 1&2 is Sybryn van Wieren (svanwieren@ogmf.nl) en voor leerjaar 3&4 is dit Carien Bloema (cbloema@ogmf.nl).
 • Orthopedagoog (klas 1-4)
  De orthopedagoog kijkt samen met de coach en ondersteuningscoördinator naar wat de leerling nodig heeft, welke concrete doelen er worden gesteld voor de leerling en wat daarvoor nodig is binnen de mogelijkheden van de school.
 • Marrit van der Werf
  E mvanderwerf@ogmf.nl
 • Ondersteungsadviesteam (OAT)/ Multidisciplinair Overleg (MDO)
  In dit teamoverleg werken wij samen met interne en externe deskundigen. Deze deskundigen zetten zich gezamenlijk in voor de ondersteuning van jongeren bij wie een behoefte gesignaleerd is. Alle scholen in het voortgezet onderwijs hebben een ondersteuningsadviesteam.
 • Passend onderwijs
  Plein Joure is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland. Het samenwerkingsverband helpt de aangesloten scholen om zoveel mogelijk leerlingen in de regio passend onderwijs te bieden. Wij kunnen als school een beroep doen op de expertise van het samenwerkingsverband. Meer informatie over passend onderwijs is hier te vinden.
 • Schoolondersteuningprofiel
  In het schoolondersteuningsprofiel staat uitvoerig beschreven met wie de school samenwerkt, welke ondersteuning de school biedt en welke medewerker of externe deskundige daarbij betrokken wordt. Het schoolondersteuningsprofiel staat op onze website onder downloads en treft u hier eveneens aan.

Dit doen we

De ondersteuning is afhankelijk van de behoefte van leerlingen en kan dus per leerling verschillen. Dit is wat we doen in de maatwerkzone:

 • Ondersteuning bij dyslexie en dyscalculie
  Leerlingen met dyslexie krijgen extra ondersteuning. Die ondersteuning bestaat uit oefenen met speciale computerprogramma’s en bijvoorbeeld met elkaar praten over dyslexie. Meer informatie over dyslexie-ondersteuning is de te vinden in de speciale flyer. Ook leerlingen met dyscalculie kunnen rekenen op extra ondersteuning.
 • Remedial teaching (RT) en trainingen
  Sommige leerlingen hebben extra vakinhoudelijke begeleiding nodig. Anderen kunnen op sociaal-emotioneel terrein wel een steuntje in de rug gebruiken. Voor de eerste groep is er RT, voor de andere zijn er speciale trainingen.Alle leerlingen worden vanuit de aanmelding gescreend op leervordering zoals spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen. In overleg met de ouders en verzorgers wordt er gekeken of een leerling in aanmerking komt voor RT. Die leerlingen krijgen extra begeleiding waar dat nodig is. Om leerlingen sterker in hun schoenen te laten staan, organiseren we bijvoorbeeld trainingen sociale vaardigheden, examenvrees of faalangstreductie.
 • NT2
  Leerlingen met een taalachterstand en een andere moedertaal bieden we NT2-ondersteuning.
 • Huiswerkbegeleiding
  Voor leerlingen die het lastig vinden om thuis huiswerk te maken is er huiswerkbegeleiding in de maatwerkzone (of na schooltijd). Onder toezicht van een docent of onderwijsassistent kunnen leerlingen dan hun huiswerk maken.
 • Studiebegeleiding (gericht op leren)
  Leerlingen die moeite hebben met het overzicht van al het huiswerk of plannen lastig vinden, kunnen studiebegeleiding krijgen. Dit gebeurt voor klas 1 en 2 in de maatwerkzone. In klas 3 en 4 wordt dit vormgegeven in de vakhulp.
 • Talentbegeleiding
  Soms heeft talent een zetje nodig of wat extra begeleiding. We bieden leerlingen onder de noemer talentbegeleiding de mogelijkheid om te versnellen, verbreden, verdiepen en de vaardigheden te vergroten. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, horen dat via hun coach.
 • Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
  Leerlingen van het vmbo/mavo kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Daarvoor moet een leerling voldoen aan enkele landelijk vastgestelde criteria. Er wordt extra ondersteuning aangeboden voor taal, wiskunde en algemene zaken.
 • Ondersteuning van jongeren met leer- en sociaal-emotionele problematiek

  Onze school staat open voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. Echter of de school ook voor iedere leerling passende begeleiding kan bieden is altijd een vraag die gesteld moet worden bij de aanmelding en soms tijdens de schoolloopbaan. Immers de leerling staat centraal en ontwikkelt zich het beste vanuit een veilige omgeving. De ondersteuning die de school biedt staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel en het schoolondersteuningsplan. U kunt dit vinden op onze website onder downloads.
 • Ondersteuning bij aandachtsproblematiek en autisme
  Veel leerlingen met aandachtsproblematiek en autisme kunnen met begeleiding functioneren binnen de school en profiteren van de sociale context die de school biedt. De begeleiding vraagt veelal wel om en goede analyse, een plan van aanpak en evaluatie.Indien de begeleiding de mogelijkheden van onze school overstijgt is er de mogelijkheid voor een overstap naar de Syntheseklas. Deze klas begeleidt leerlingen met autisme vanuit een samenwerking tussen De Zwaai (school voor voortgezet speciaal onderwijs), OSG Sevenwolden en het Bornego College.