Dit is Plein Joure

Onder de naam Plein Joure werken het Bornego College en OSG Sevenwolden samen in Joure. We werken samen aan vernieuwend, inspirerend en kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen uit Joure en omgeving.

Samenwerken

We zijn in het schooljaar 2019/2020 gestart met de samenwerking door een deel van het onderwijs in klas 1 samen aan te bieden. In schooljaar 2020/2021 deden we dat ook in klas 2 en sinds schooljaar 2021/2022 gebeurt dat in alle leerjaren.

Breed en gevarieerd

Door de samenwerking kunnen we een breed en gevarieerde onderwijsaanbod in Joure garanderen. De resultaten en kwaliteit van het onderwijs op beide scholen zijn uitstekend. Door de krachten te bundelen kunnen we in Joure naast goed onderwijs en een goede ondersteuning de leerlingen extra keuzes aanbieden. Door samen te werken kunnen leerlingen uit de regio Joure ook in de toekomst dichtbij huis onderwijs volgen.

Identiteit

Bij Plein Joure zijn alle leerlingen welkom ongeacht hun grondslag of identiteit. Binnen Plein Joure besteden we aandacht aan de oorspronkelijk identiteit van de beide ‘moederscholen’. De openbare grondslag van OSG Sevenwolden en de christelijke identiteit van het Bornego College. De werkgroep identiteit werk de gezamenlijke visie op de identiteit van Plein Joure uit. Binnen onze identiteit gelden de volgende 9 uitgangspunten:

Plein Joure is een school waar:

  • respect is voor verschillende levensovertuigingen;
  • leerlingen en personeel zorgdragen voor elkaars welbevinden;
  • iedereen zichzelf kan en durft te zijn en niemand wordt buitengesloten;
  • talenten worden verkend en ontwikkeld;
  • actief burgerschap wordt gestimuleerd;
  • aandacht wordt besteed aan vieringen en herdenkingen;
  • men meebeweegt met de veranderende tijdsgeest en sociale vraagstukken bespreekbaar worden gemaakt;
  • vanuit rentmeesterchap/milieubewustheid wordt gehandeld;
  • medewerkers toegankelijk en benaderbaar zijn.

De naam Plein Joure

Bij een samenwerkingsschool die diepgeworteld is in de Jouster grond hoort een naam die verbindt. Daarom hebben we voor Plein Joure gekozen. Een plein is van oudsher een open plek waar mensen samenkomen, een plein verbindt een dorp of plaats, op een plein gebeurt het. Dat geldt ook voor onze school: Plein Joure – the place to be.